Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Πως επηρεάζονται τα μέλη,διαχειριστές, εταίροι των Νομικών προσώπων με το νέο ασφαλιστικό νόμο

Στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονται υποχρεωτικά οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων: μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη......
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ε.Π.Ε., οι διαχειριστές και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%.
ΟΕ & ΕΕ (Προσωπικές εταιρείες)
• Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας και δεν ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας. • Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα. • Υποχρέωση ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7α ν. 4387/2016 έχουν και οι ετερόρρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών. • Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών λαμβάνεται το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τη μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο 1 ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. • Οι ομόρρυθμοι εταίροι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Για πρώτη φορά ο υπολογισμός θα γίνει επί των κερδών του 2016 με συντελεστή 20% για την κύρια ασφάλιση και 6,95% για την επικουρική.
Κεφαλαιουχικές εταιρείες – Γενικό πλαίσιο
• Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. που το ποσοστό συμμετοχής τους είναι κάτω από 3% έχουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μισθωτών μόνον εάν λαμβάνουν αμοιβή. Εάν ο συγκεκριμένος μέτοχος (κάτω του 3%) δεν ανήκει στο ΔΣ ή ανήκει στο ΔΣ αλλά δεν λαμβάνει αμοιβή, τότε δεν έχει ασφαλιστική υποχρέωση. • Υποχρέωση καταβολής εισφοράς θα έχουν και τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των ΑΕ και των ΙΚΕ, που ο σκοπός τους συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα σε αυτή πρόσωπα υπάγονταν έως τώρα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% και άνω. • Επίσης εισφορά θα πρέπει να καταβάλλουν ξέχωρα οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ξέχωρα ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. • Στις ΙΚΕ με περισσότερους από έναν εταίρο πληρώνει εισφορά μόνο ο διαχειριστής. Συνεπώς, στις ΙΚΕ μπορεί ο εταίρος να μην πληρώνει εισφορές, αν βάλει στο μετοχικό κεφάλαιο και κάποιο άλλο συγγενικό του πρόσωπο.
Εταίροι Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι εταίροι λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρεία και ταυτόχρονα ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα 2 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους αυτής δραστηριότητας (θα καταχωρίζονται στα τηρούμενα βιβλία, βάσει των ΕΛΠ). • Αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν από την Ε.Π.Ε. ή την Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).
Μέλη ΔΣ Α.Ε. – Διαχειριστές Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.
Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών ΔΣ Α.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των συγκεκριμένων εταιρειών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν – λόγω της ιδιότητάς τους αυτής – θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1). • Εξάλλου, φαίνεται ότι, αμοιβές εταίρων και διαχειριστών ΕΠΕ εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, οπότε χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ. • Στην περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης, ενώ εάν τα πρόσωπα αυτά δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από το προαναφερόμενο εισόδημά τους από μισθωτή εργασία. • Στην περίπτωση που μέλος ΔΣ ΑΕ έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στην ΑΕ και ταυτόχρονα έχει ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα (πχ. ατομική επιχείρηση) και πληρώνει εισφορές στον ΟΑΕΕ, τότε –συνεχίζεται το καθεστώς που ισχύει σήμερα- δηλαδή η ΑΕ θα εκπέσει την εργοδοτική εισφορά και η εισφορά από την επιχειρηματική δραστηριότητα θα εκπέσει από τις ακαθάριστες αποδοχές αυτής. • Όλες οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς το νομικό πρόσωπο ή την νομική οντότητα, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται από το νομικό πρόσωπο, εξαιτίας της παροχής υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται και αμοιβές που προβλέπονται τόσο από 3 το καταστατικό, ή τις εγκρίνει εκ των υστέρων η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσο και αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις – συμμετοχές σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Ακόμα και στην περίπτωση που μέτοχος είναι και μέλος του ΔΣ και αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. • Αντιθέτως, οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές κ.λπ. από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα και κατά την καταβολή διενεργείται παρακράτηση φόρου 10% (φορολογικό έτος 2015).
Πηγή :ΙΝ .EM. Υ ΕΣΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου